İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyan sistemli ve bilimsel çalışmaların genel bir çatı altında toplanmasıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve beraberindeki yönetmeliklerle birlikte, ülkemizde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için, kamu dahil olmak üzere çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerlerini ve İşverenleri kapsam altına almış ve İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere, yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, bir veya birden fazla işyerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri”nden hizmet alma yoluyla gerçekleştirme seçeneğini sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması, çalışan sayısı ve  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre belirlenen işyeri tehlike sınıfı dikkate alınarak kademeli olarak gerçekleşmektedir.

- İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,

- İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

- Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,

- Yıllık Eğitim Planı hazırlamak,

- Yıllık Denetim Raporları hazırlamak,

- İşverene, iş güvenliği konusunda danışmanlık yapmak,

- Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

- Risk Değerlendirmesi yapmak,

- Risk Değerlendirme ekibinin oluşturulması ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

- “Risk Değerlendirme”sinin yapılması, ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin takibi,

- Acil Durum Planı hazırlamak, ekiplerin eğitilmesi, tatbikatların planlaması ve takibi,

- Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,

- İç Yönetmelik hazırlamak,

- İş İzni Prosedürü hazırlamak,

- Çalışma talimatları hazırlamak,

- İş kazası sonrasında Kaza-Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,

- Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,

- Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,

- Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,

- Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,

- Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,

- Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,

- Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,

- Kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana teslim edilmesi ve kullandırılması
  konusunda işverene danışmanlık yapmak,

- Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli ön çalışmaları yapmak,

- Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,

- Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,

- İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

- Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

- Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.